Новини

 • 22.10.2021
  Д-р Георги Стаменов е номиниран за Любимец на България в категорията Медицината
  Всички Повече
 • 21.10.2021
  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДОСТЪПВАНЕ И ПРЕСТОЙ В МБАЛ "НАДЕЖДА" ПРИ COVID-19
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  ДОСТЪП БЕЗ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ДО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА“ В PARADISE CENTER
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  Текстилна токсичност: Какво дебне в дрехите ви?
  Всички Повече
 • 20.10.2021
  Ранното диагностициране на рака на гърдата увеличава многократно шансовете за пълно излекуване
  Всички Повече

Връзката между замърсяването на околната среда и рака е тема със значителен обществен интерес и е обект на интензивен научен дебат. Съществуват два основни класа фактори, които повлияват заболеваемостта от рак: наследствени и придобити фактори (фактори на околната среда). Наследствените фактори се приемат от родителите и не могат да бъдат модифицирани. Факторите на околната среда потенциално биха могли да бъдат повлияни. Те включват

 • тютюнопушене;
 • лоши хранителни навици,
 • заседнал начин на живот,
 • затлъстяване,
 • някои инфекциозни агенти,
 • някои лекарства,
 • слънчевата светлина,
 • вещества, водещи до рак, които са естествени съставки на храната;
 • вещества, водещи до рак на работното място
 • вещества, водещи до рак, които съществуват като замърсители на въздуха, водата и почвата.

Според изчисленията тези фактори на околната среда имат значение за 75% до 80% от смъртните случаи в следствие на рак в развитите страни. Счита се, че експозицията спрямо различни замърсители в работната и околната среда има значение за относително малък процент от смъртността в следствие на рак, около 4% са следствие от експозиция спрямо фактори на работното място и 2% – от експозиция спрямо замърсители на околната среда (произведени от човека или с природен произход). Въпреки че процентът на рак, свързан със замърсители в околната среда и на работното място, е малък в сравнение с този на рака, причинен от тютютнопушене (30%), и с този, причинен от комбинацията на лоши хранителни навици, заседнал начин на живот и затлъстяване (35%), връзката между замърсяването на околната среда и рака е важна по няколко причини.

Експозицията спрямо замърсители на работната и околната среда е по-висока в жилищи райони, в които живеят хора с по-ниски доходи, което води до различия в степента на заболеваемост от рак в различните популации. Например точно епидемията от рак, свързан с професионалната среда при индустриални работници, за пръв път доведе до установяването на редица химикали като причина за рак при хора. развитие, както и възможността за това замърсителите да си взаимодействат помежду си или с генетични фактори.

Въпреки че тук се говори за връзката между замърсителите на околната среда, конкретно на въздуха, и рака, замърсителите може да повлияят по различни начини здравето на хората и състоянието на екосистемите. Ракът е само едно Замърсителите може да доведат и до други значими последици за човешкото здраве, включително увреждане на репродуктивните функции, нарушена функция на дихателната и сърдечно-съдовата система и др.

Какво е канцероген?

Терминът „канцероген“ (или „карциноген“) означава фактор, експозицията спрямо който може да увеличи заболеваемостта от злокачествени тумори (рак). Терминът може да се употребява за

 • отделни химични субстанции като бензен;
 • минерални влакна като азбест;
 • метали и физични агенти като рентгеновите лъчи или ултравиолетовата светлина;
 • фактори, свързани с различни професии или производства (например преработка на никел).

Сега е известно, че такива агенти или фактори могат да увеличат риска от рак посредством различни начини на въздействие върху молекулярните и биологични процеси, като по този начин да доведат до развитие на тумор.

Експозицията на организма спрямо замърсители може да бъде следствие от вдишване на замърсен въздук, поемане на замърсена храна или вода или абсорбиране в следствие на директен контакт с кожата или лигавицата. Вероятността експозицията към даден карционоген да доведе до развитие на рак зависи от много неща. Като цяло интензивността и продължителността на експозицията силно повлияват евентуалния риск, но относителното значение на тези фактори, както и други обстоятелства, повлияващи риска, могат да варират между различните карциногени и различните ракови заболявания. Например рискът от рак на белия дроб вследствие на тютютнопушене се повлиява повече от продължителността на пушене, отколкото от количеството на цигари, изпушени дневно, докато рискът от рак на гърдата в следствие високодозово облъчване зависи най-вече от интензивноста на експозиция, както и от възрастта по време на експозицията.

Белите дробове обикновено са най-важният път на проникване на замърсители в организма, какъвто е случаят с цигарения дим, азбеста, радона и някои тежки метали, като кадмий и арсен. В тези случаи белите дробове са уязвими на вредното им въздействие. Някои вдишани карциногени, обаче, може да стимулират развитието на тумори на далечни органи, като например черен дроб или пикочен мехур, поради транспорта им в тялото след абсорбирането от белите дробове.

Фактори на работната среда

Много от химикалите, за които се знае, че причиняват рак при хора, бяха установени посредством изследвания на различни групи работници. Такива изследвания, например, установиха карциногенния потенциал на арсена, азбеста, кадмия, хроматите, хлорометиловите етери, газовете, изпускани от коксовите пещи, никела, полицикличните ароматни въглеводороди и радона. Две от тези субстанции могат да бъдат особена заплаха за населението: азбест и радон.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: