Новини

 • 05.05.2021
  bTV Репортерите: "Спасените" - история за вярата и надеждата!
  Всички Повече
 • 27.04.2021
  Пубертет
  Всички Повече
 • 24.04.2021
  ЗА РАЖДАНЕТО НА БЛИЗНАЧКИТЕ ТЕОДОРА И МИХАЕЛА
  Всички Повече
 • 23.04.2021
  ГРАФИК ЗА РАБОТА ПРЕЗ МАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ В ПЕРИОДА 30 АПРИЛ – 9 МАЙ 2021
  Всички Повече
 • 22.04.2021
  ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕМ ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ МОМЕНТИТЕ, КОИТО НИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ НЕ СМЕ ЩАСТЛИВИ
  Всички Повече

РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ИЛИ СПЕКТЪР ОТ АУТИСТИЧНИ НАРУШЕНИЯ

29.12.2020

Д-р Петрана Петрова - Маринова e специалист по детски болести и детска неврология, с дългогодишен опит в амбулаторната и клинична педиатрия. Има задълбочени познания и интереси в областта на детското здраве и профилактика, в областта на педиатрията и детската неврология - епилептология, поведенчески разстройства и разстройства от аутистичния спектър. Сертифицирана e в методики в областта на детските болести и детска неврология:

 • ЕЕГ
 • ЕМГ
 • трансфонтанелна ехография
 • уртразвуково изследване на абдоминални и повърхностни структури.

Завършва медицина през 2000 г. Придобива специалност по детски болести през 2006 г. от Медицински Университет - София, а през 2011 г. специалност по детска неврология от Медицински Университет - София. През 2002 - 2006 г. е специализант и ординатор в Катедра по Детски болести към Медицински Университет. От декември 2006 г. до 2020 г. работи в Детска Клиника на Токуда Болница - София.

Участва в национални и международни форуми за следдипломна квалификация, има участия на конкреси и симпозиуми.

Член на БЛС, БПА и БДДН.

РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР ИЛИ СПЕКТЪР ОТ АУТИСТИЧНИ НАРУШЕНИЯ

Безспорно през последните десетилетия много коментирана и обсъждана тема в различни аспекти е аутизма или по-точно казано разстройствата от аутичстичния спектър.

Много родители се притесняват от това дали детето им има аутизъм, дали ваксините причиняват това, лекува ли се и как, какви превантивни мерки да се вземат и още други въпроси, много от които все още нямат категоричен отговор.

Едно е сигурно, че е важно рано да се откриват тези деца или суспектните за такова нарушение и да се насочат към съответни специалисти.

Все повече се познават стигмите и промените при разстройствата от аутистичния спектър, но е хубаво и родителите да знаят някои характерни белези.

Разстройството от аутистичния спектър е общо, генерализирано разстройство в развитие, което засяга психиката, поведението, комуникациите и др.. Става дума за доста комплексно заболяване, за чиито причини все още няма достатъчно яснота и затова е трудно да се разграничи аутистичното нарушение и особености на характеровото развитие.

Първоначално за аутизъм говорят двама учени - Лео Каннер и Ханс Аспергер, които независимо един от друг преди близо 80 години правят публикации и описват част от тези нарушения. От тогава до сега много учени продължават да работят в тази насока и все повече да допълват информацията за причините за тези разстройства в развитието. Въпреки напредъка в тази област остават много неизвестни, включително в посока за лечение и превенция.

При около 80% от случаите причината остава неразкрита, сравнително малък е процента от случаите, при които се установява специфична причина. Това, което до момента е установено, е че има по-висока честота на нарушенията при деца, чиито майки са:

- боледували вирусна инфекция по време на бременността;

- с по-високо ниво на тестостерон в околоплодната течност, което се свърза и с повишена честота на изява при тези деца;

- живели при различни вредности на околната среда включително замърсяване на въздуха и др.;

По-висока честота се установява при деца, които са:

- с отклонения в метаболизма на определени вещества;

- с открити мутации в определени гени (MTHFR), нарушения в баланса на различни невромедиатори в мозъка - серотонин, допамин, глутамат, ГАВА и др. Това определя и спектъра от нарушения - от много леки през средно тежки до тежки с невъзможност за самостоятелно функциониране предимно в социално - комуникационен - адаптационен аспект.

Симптомите варират при различните индивиди, дори при един и същ индивид през различните периоди от живота и развитието му.

Сфери (области), които засяга разстройството от аутистичния спектър:

– социални взаимодействия - пасивност, индиферентност, неинициативност, еднообразие и липса на адаптивност и гъвкавост в социалните умения, невъзможност да реагират и общуват адекватно спрямо ситуацията;

– ограничени, еднообразни интереси, изолация, стремеж към неизменност, натраплив стремеж към вече установен ред, порядък;

– стереотипност (репетативност/ритуалност) в поведението, еднообразие в дейностите;

– вариации в интелекта - от много нисък до среден и над среден коефициент на интелигентност;

– затруднено придобиване/загуба на речеви и/или социални умения.

Прояви в кърмаческа възраст:

– липсва очен контакт или много краткотраен, неубедителен такъв;

– стереотипии - стереотипно използване на предмети, често нефункционално;

– привързаност към предмет, играчка, вещ , а не към другите;

– първата усмивка е сама за себе си, а не към близък човек, макар и в същия период от развитието 2-3 месец;

– не гукат;

– няма „лепед“ - не произнасят продължително срички/“бърборене“;

– не подражава;

– не реагира на присъствие или отсъствие на родител, безразличие към обкръжаващите го;

– не произнася отделни думи, не правят изречение;

– липсва оживление при външна стимулация;

– някои промени в двигателните умения - липсва адаптиране спрямо тялото на възрастния при носене, двигателни стереотипии с ръце, глава, крака;

– особени хранителни навици- към определени консистенции, храни и др.

Прояви след 2 годишна възраст:

- липсва /краткотраен зрителен контакт;

- липсва обичаен контакт с връстниците - приемат връстниците си като предмет/играчка или имат импулсивни, дори агресивни действия към тях; не инициират и не поддържат взаимоотношения с връстниците си, сякаш не ги забелязват или ги отбягват;

- нарушена невербална комуникация - втренчен поглед, жестикулират;

- стереотипна игра, стереотипни действия с играчки, нефункционални; повтарящи се модели на поведение;

- двигателни стереотипии- с ръце, крака, глава и тяло;

- не реагират на словесни обръщения, не реагират на обръщение по име, възниква съмнение, че не чуват и/или не разбират речта;

- задават въпроси, без да чакат отговори;

- невъзможност да поддържат диалог;

- особени хранителни навици-определени консистенции, храни и др.;

- натраплив стремеж към вече установен ред- разместването предизвиква безпокойство, стремеж към възстановяване на установения порядък;

- повишена тревожност-агресивно и/или автоагресивно поведение;

- проблеми със съня;

- необичайни реакции на студ, болка, удар, при поява на нов човек и др.;

- речеви нарушения- изключително разнообразни - едни въобще не проговарят, други проговарят, но после губят част от речевите умения; някои говорят добре, но имат проблем с разбирането на абстрактни понятия; невъзможност за овладяване на лично местоимение; речта не служи като средство за комуникация и общуване т.е. от пълно или почти пълно отсъствие на реч до нормално и изпреварващо речево развитие;

- Ехолалична реч

Проблемите и нарушенията при тези деца са много и различни, но основно касае поведението, комуникацията, социализацията и адаптацията им. Това разнообразие е наложило да се говори за спектър от нарушения, а не за едно заболяване. Наличието на едни или няколко симптома не е достатъчно за да се поставят децата в групата на деца от „спектъра“. След като е изказано съмнение и/или потвърдено състоянието е необходимо да се започне работа с екип от специалисти, като психиатър, невролог, психолог, логопед, генетик, да се проведат различни изследвания според случая и динамично да се проследяват пациентите. Напълно възможно и желано е при работа с тези деца да преминат от по-тежки към по-леките случаи и дори да излязат от тази категория.

Работата с тези деца е екипна и комплексна, но в България основно детските психиатри поставят диагнозата и проследяват пациентите.

« Обратно

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: